Themabijeenkomsten

Ondernemers en medewerkers in het midden- en kleinbedrijf hebben vaak de behoefte om zich in een kort tijdsbestek te informeren over een bepaald onderwerp.
Daarom heeft MKB Cursus & Training een aantal interessante themabijeenkomsten ontwikkeld.

Kenmerken themabijeenkomsten

 • Kort maar krachtig (maximaal 2 tot 2,5 uur).
 • Inleiders uit de praktijk van het mkb.
 • Ze praten u snel even bij.
 • Praktische, herkenbare en actuele informatie.
 • Mogelijkheid om ook te leren van de ervaringen van anderen.
 • Direct toepasbaar

Voor wie?

 • Groepen relaties of klanten.
 • Leden van een commerciële organisatie.
 • Leden van een lokale of regionale ondernemersorganisatie.
 • Leden van een brancheorganisatie.
 • Medewerkers uit één onderneming.
 • Netwerken van (aanstaande) ondernemers.

Wanneer en waar?
Wanneer u dat wilt, in de ochtend, middag of avond, voor of na de werkzaamheden, wanneer het u uitkomt en daar waar u het wilt, in uw bedrijf, in de regio, bij een conferentiecentrum of welke bijzondere locatie dan ook.

Voorbeelden van themabijeenkomsten:

Van patiënt naar cliënt: Klantgericht denken en handelen in de zorg
De vanzelfsprekendheid dat zorg wel wordt betaald neemt af. Mensen moeten steeds meer zelf hun zorgbehoeftes invullen. Omdat ze daar zelf steeds vaker voor moeten (mee)betalen staan ze kritischer ten opzichte van de geleverde kwaliteit. Ook kan de patiënt/cliënt kiezen uit verschillende behandelaren en/of instanties. Tot voor kort leek het bestaansrecht van de meeste zorgleveranciers een vanzelfsprekendheid. Die vanzelfsprekendheid staat echter wel op de tocht. Wie overleeft de komende tijd? Voor wie wordt gekozen?

Het onderscheid in de zorg wordt niet meer gemaakt op basis van de invulling van de zorg, maar door het al dan niet voldoende klantgericht optreden van elke medewerker in de instelling. Nadenken over klantgerichtheid in de zorg anno 2006 is nadenken over voortbestaan in de toekomst.

Door na te denken over klanttevredenheid is een zorgleverancier gedwongen zich af te vragen op welke gronden een patiënt/cliënt zijn/haar beslissingen neemt. De mate waarin instellingen en zorgverleners daarin mee gaan bepaalt steeds meer het succes van hun organisatie. Zorg is nodig en zorg blijft nodig. De patiënt echter is/wordt mondig; de patiënt denkt en handelt als een cliënt en koopt zijn zorg. Bij U?

Wat betekent ISO 9001 voor mijn bedrijf?
De maatschappij verandert, organisaties veranderen en bedrijfsculturen wijzigen. Als kwaliteitsbewust ondernemer speelt u in op veranderingen. Mogelijk oriënteert u zich momenteel op een zorgsysteem of heeft u al een systeem, maar twijfelt u aan de toegevoegde waarde daarvan. In samenwerking met de NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) maken wij de betekenis van ISO 9001 voor het middenbedrijf duidelijk. Dit gebeurt aan de hand van onder andere vele praktische voorbeelden. Duidelijk wordt welke principes uit ISO 9001 houvast en richting geven aan uw kwaliteitssysteem, zodat het blijvend aansluit bij uw organisatie.

Motiveren van personeel
Uzelf motiveren lukt meestal wel, maar anderen motiveren is veel moeilijker. U hebt het gevoel dat u er vaak alleen voor staat. Wat motiveert uw medewerkers eigenlijk? Werken zij nu alleen maar voor het geld? Het belang van de motivatie wordt in deze bijeenkomst besproken; u staat er zeker niet alleen voor.

Beter verkopen
De klant wordt steeds kritischer en mondiger. Je hebt het gevoel dat ze steeds meer eisen. Zelfs met jaren verkoopervaring is het moeilijk om de klant te overtuigen. Een themabijeenkomst die voor vele mensen de verkoopkansen vergroot.

U moet medewerkers ontslaan. Hoe gaat dat?
De meeste ondernemers bouwen het liefst samen met hun medewerkers verder aan hun organisatie. Helaas doet zich soms de situatie voor dat u medewerkers moet ontslaan. Het is belangrijk voor uzelf, maar ook voor uw medewerkers, om dit proces zorgvuldig te voeren.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op:

 • Het ontslaan van medewerkers op bedrijfseconomische gronden.
 • De voorbereiding van een ontslagprocedure.
 • De analyse van uw werkorganisatie.
 • Wie komt er voor ontslag in aanmerking?
 • Het belang van dossiervorming
 • Hoe stel je de aanvraag voor het CWI op en hoe bereid je een ontslagzaak via de Kantonrechter voor?
 • Wat is het na-effect van ontslag(en) op uw organisatie en hoe ga je daar mee om?

Belonen in slechte tijden
De beloning van uw medewerkers is enerzijds een belangrijke motivatiefactor en anderzijds een behoorlijke kostenpost.

Tijdens deze bijeenkomst gaat het om de beloning als het wat minder gaat in uw bedrijf en de effecten van wijzigingen daar op:

 • Het voorkomen dat u zich door te hoge salarissen uit de markt prijst.
 • De salariskosten in de hand houden en toch uw medewerkers motiveren.
 • Wat betekent de hoogte van de beloning voor mijn reputatie als bedrijf?
 • Wat zijn de gevolgen voor de reputatie van mijn bedrijf als ik de hoogte van de salarissen verlaag en/of mijn loongebouw in neerwaartse richting aanpas?

Minder salaris en toch meer te besteden door uw medewerkers
Een droom van veel werkgevers is om zonder salarisverhoging hun medewerkers toch een hoger besteedbaar inkomen te bieden. De meeste dromen zijn bedrog, maar dit is een droom die uit kan komen. Hoe dat mogelijk is hoort u tijdens deze verfrissende bijeenkomst.

Aan de orde komen onder meer:

 • Meer rendement met hetzelfde salaris dankzij een vrij(er) besteedbaar inkomen.
 • Sturen op zo laag mogelijke brutosalarissen of sturen op een maximaal rendement voor uw werknemer.
 • Flexibiliteit, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid voor de medewerker zelf om het soort salaris zelf in te vullen binnen door u aan te geven kaders.

De Arbo-dienst. Obstakel of instrument?
Tot voor enige tijd kon je niet om Arbo-diensten heen bij verzuimbegeleiding, verzuimbeheersing en reïntegratie. Veel ondernemers hebben de Arbo-dienst in het verleden meer ervaren als een obstakel in hun bedrijfsuitoefening dan een instrument waar je nuttig gebruik van kunt maken. Anderen hebben juist weer positieve ervaringen. Tijdens deze bijeenkomst gaat het om vragen als:

 • Maak ik (in de toekomst) wel of geen gebruik van de diensten van een Arbo-dienst.
 • Doe ik wat de Arbo-dienst wil dat ik doe of doet de Arbo-dienst wat ik nuttig en belangrijk vind?
 • Welke diensten kan ik inkopen bij de Arbo-dienst en welke moet ik inkopen?
 • Hoe bewaak ik mijn positie bij de Arbo-dienst?
 • Welke afspraken kun je maken met de Arbo-dienst en welke afspraken zijn echt nuttig?
 • Kiezen voor een vergoedingsafspraak per medewerker of per handeling?
 • Het contract met de Arbo-dienst.

Omgaan met lastige medewerkers
Veel werkgevers worstelen met lastige medewerkers. Tijdens deze bijeenkomst geven wij aan hoe u met dergelijke medewerkers het beste kunt omgaan en hoe u kunt voorkomen dat goede medewerkers voor u lastpakken worden. De problemen ontstaan vaak als u omschakelt, of moet omschakelen, van een samenwerkingsrelatie naar een gezagsrelatie. Een interventie op basis van gezag gaat vaak moeilijk, zeker als de relatie tussen uw medewerker en u altijd werd gekenmerkt door samenwerking. Extra moeilijk is het als aansturen of interveniëren op basis van gezag niet aansluit bij uw natuurlijke eigenschappen. Soms leidt dit zelfs tot heftige conflicten. Veel van deze conflicten zijn gelukkig overbodig als u zich goed realiseert wanneer, in welke situatie en hoe u om moet gaan met gezag.

Betere balans tussen werk en privé
Misschien denkt u: "wat medewerkers privé beleven en in hun privé leven aan problemen hebben, heeft niets met mijn bedrijf te maken en wil ik niet eens weten!" Is dat wel waar? Los van medemenselijke belangstelling voor de privé-situatie van uw medewerkers, raakt de privé-situatie het zakelijk functioneren van uw medewerker en soms zelfs van een hele afdeling of een heel bedrijf. Medewerkers nemen hun privé-situatie mee naar het werk. Als medewerkers 'goed in hun vel zitten' is dat niet alleen belangrijk voor henzelf, maar ook goed voor hun collega's en uw bedrijf. Tijdens deze bijeenkomst gaat het er om hoe u medewerkers kunt helpen om hun eigen leven beter te besturen, zonder dat collega's of uzelf de eigenaar van dit probleem worden. Het vinden van de goede balans is belangrijk. Balans tussen werk en privé is ook uw eigen balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bedrijfsbelang.

Gelijke behandeling raakt u meer dan u denkt
Natuurlijk bent u het eens met de stelregel 'gelijke monniken, gelijke kappen'. Ongetwijfeld probeert u medewerkers in gelijke omstandigheden zoveel mogelijk gelijk te behandelen. U heeft uw zaken in dit opzicht op orde, althans zo lijkt het. Recente wetgeving op het gebied van gelijke behandeling heeft echter veel meer invloed op de verhouding tussen werkgever en werknemer dan velen denken. Het gaat dan niet alleen om de Algemene Wet Gelijke Behandeling, maar onder andere ook om de Wet Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen, Wet Verbod van onderscheid op grond van arbeidsduur en tal van andere wetten. Ook de Grondwet, de Ambtenarenwet en het Burgerlijk Wetboek geven belangrijke richtlijnen. Vanaf het moment dat u een nieuwe medewerker gaat werven tot en met het ontslag van medewerkers zijn tal van regels van belang. Bovendien is er nog de nodige nieuwe wetgeving in de maak. Aan de hand van vele praktijksituaties laten wij zien wat kan, wat mag en wat moet. U leert verantwoord om te gaan met wet- en regelgeving en voorkomt daarmee mogelijk vervelende fouten in uw personeelsbeleid.

Klantgericht denken en doen
De concurrentie is moordend. Inspelen op de wensen van de klant is belangrijk om een goede en langdurige relatie aan te gaan met de klant. Iedereen in de organisatie heeft hiermee te maken. En iedereen moet zich daarvan bewust zijn. Klantgericht denken en doen begint in de organisatie. Een thema tussen denken en doen.

Beter omgaan met uw tijd
Hebt u dat ook wel eens: "het gevoel dat de dagen te snel voorbij zijn, de weken te kort zijn en uw omgeving amper bij te houden is". De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo en inspelen op die veranderingen vraagt om snelheid in beslissing en implementatie. Effectief omgaan met uw tijd is dan van een groot belang. Op deze bijeenkomst hoort u praktische tips die u morgen al kunt toepassen. U haalt meer uit uw werktijd en komt ook nog eens aan uzelf toe.

Bedrijfsoverdracht in het mkb
Opvolging of overdracht is één van de belangrijkste transacties in een ondernemerscarrière. Niet alleen fiscale, juridische en bedrijfseconomische aspecten spelen een rol. Tijdens deze bijeenkomst komen ook emotionele aspecten nadrukkelijk aan de orde.

Zes financiële kengetallen om uw bedrijfsvoering te sturen
Jaarstukken worden in de praktijk van (te) veel ondernemers alleen maar opgesteld voor de fiscus. Het sturen van de bedrijfsvoering komt in deze verslaglegging meestal op de tweede plaats. Begrijpelijk, maar niet correct. Hoewel jaarstukken een vorm van geschiedschrijving zijn, kunnen ze goed aangeven of een bedrijfsvoering aan de wensen van managers, ondernemers, aandeelhouders en anderen voldoet. Ze moeten dan wel worden vertaald in bruikbare "gereedschappen" waarmee kan worden gestuurd. In onze themabijeenkomst " Zes financiële kengetallen om uw bedrijfsvoering te sturen" reiken we u de belangrijkste "gereedschappen" aan, die met cijfers uit uw jaarstukken zijn opgebouwd. Deze zes "gereedschappen" zijn voor iedere manager uitermate belangrijk en een basis voor zijn doen en laten.

Succesvol financieren
Investeren en/of groeien en dan financieren! Of het gaat om financiering van groei, investeringen, de versterking van uw eigen vermogenspositie of om een herfinanciering, financieren is vaak lastig.

Financiering is de laatste jaren niet gemakkelijker geworden. De opstelling van banken bij een kredietaanvraag van een MKB ondernemer is best kritisch. Hoe zorgt u ervoor dat uw plannen door banken worden geaccepteerd en uw financiering rondkomt? Tijdens deze bijeenkomst krijgt u daarvoor een aantal praktische handvatten aangereikt. En ook hoe u onderhandelt over condities en voorwaarden.

Diverse onderwerpen op verzoek.