Thema:

Personeel

Kennis, vaardigheden en techniek zijn belangrijke factoren die het succes van uw bedrijf of organisatie bepalen. Het personeel, de menselijke factor, moet alle andere zaken vorm en inhoud geven. Vaak is personeel de doorslaggevende factor. MKB Cursus & Training heeft veel aandacht voor HRM en personeelsbeleid. Wij bieden daarom praktische, direct toepasbare cursussen en trainingen op belangrijke gebieden van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan cursussen en trainingen over werving, selectie, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, verzuim en beheer van personeel.

Cursussen:

Personeelsmanagement

De eisen die aan een ondernemer of manager in het midden- en kleinbedrijf worden gesteld zijn niet gering. Eén van de terreinen waar dit voor geldt betreft het managen van het personeel. Personeelsmanagement is belangrijk en veelomvattend. Het is niet altijd eenvoudig in praktijk te brengen. Zeker wanneer u daarvoor geen specifieke opleiding hebt gevolgd. De behoefte aan kennis over personeel neemt toe. Daarom deze basiscursus waarin de kernprincipes van het organiseren, leidinggeven en motiveren van medewerkers behandeld worden. De cursus Personeelsmanagement is afgestemd op de praktijk van (groeiende) kleine en middelgrote bedrijven. De cursus biedt een kennismaking met de kennis en kunde op dit terrein, waarbij een vertaling naar de eigen praktijk veel aandacht krijgt. U wordt niet overladen met kennis en theorie. U krijgt wel inzicht in de hoofdlijnen.
... meer over Personeelsmanagement

Personeelsgesprekken

Het voeren van gesprekken met uw medewerkers zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken is onontbeerlijk als het gaat om eigentijds personeelsmanagement. Het voeren van deze gesprekken is niet eenvoudig. Zakelijkheid, menselijkheid en effectiviteit moeten erin worden gecombineerd. Het blijkt vaak moeilijk om op een kritische en tegelijkertijd opbouwende en motiverende wijze over het functioneren en de samenwerking te praten.
... meer over Personeelsgesprekken

Arbeidsrecht

U heeft personeel in dienst? Dan krijgt u vroeg of laat te maken met situaties waarbij de rechtspositie van werkgever en werknemer een rol speelt. Mist u inzicht in de juridische aspecten van de arbeidsverhouding? U wilt uzelf voor uitglijders behoeden en beslagen ten ijs komen? Dan is de cursus Arbeidsrecht een must. Door de perfecte combinatie van theorie en praktijk krijgt u inzicht in de verschillende facetten van het arbeidsrecht.
... meer over Arbeidsrecht

Arbeidsvoorwaarden en belonen

Een goed arbeidsvoorwaardenbeleid is een belangrijk onderdeel van het personeelsmanagement in elke organisatie. U krijgt inzicht in het geheel van arbeidsvoorwaarden. In deze cursus wordt u op weg geholpen om een goede keuze te maken in de arbeidsvoorwaarden. Bovendien wordt expliciet stil gestaan bij beloningsmethodieken met bijzondere aandacht voor variabel belonen.

Werving en selectie

Het werven en selecteren van medewerkers is een belangrijke taak. Een onjuiste beslissing heeft vaak langdurige en vervelende gevolgen. Het werven en selecteren van de medewerker die echt past is niet eenvoudig. Het gaat er vooral om de goede kandidaat te vinden. Hiervoor moet dan wel op de juiste manier worden geworven en geselecteerd.
... meer over Werving en selectie

Management van stagnerende medewerkers

Te veel medewerkers haken te vroeg af en verliezen hun veranderingsbereidheid en flexibiliteit. Tijdige onderkenning van een dergelijke situatie, ook als is er volgens de betrokken medewerker en de omstanders niets aan de hand, is cruciaal. Dan zijn er namelijk nog voldoende mogelijkheden om het disfunctioneren en het 'afhaken' te voorkomen. Want aan het moment van afhaken gaat vaak een periode vooraf, waarin de medewerker geleidelijk minder goed is gaan functioneren. We hebben het hier niet over een gelegenheidsgriepje of het af en toe een fout maken. Het gaat dan om andere zaken, zoals: de betreffende medewerker geeft nooit suggesties, heeft weerstand tegen verandering, komt niet op iets terug, is moeilijk te 'controleren', is niet op de toekomst gericht, solliciteert niet intern, is weinig betrokken, enz. Voor het eerst in de geschiedenis blijven medewerkers langer werken. De pensioenleeftijd is gestegen en zal nog verder stijgen. Het bedrijf zal tenslotte de uitdagingen van de toekomst aan moeten gaan met ouder geworden werknemers. Sterker nog, de oudere werknemer zal vaak de voortrekkersrol moeten vervullen. De opvatting, of misvatting, die we vaak horen is, dat 'oud zijn' geassocieerd wordt met: matig inzetbaar, niet bestand tegen veranderingen en niet bereid om een rol in het veranderingsproces te vervullen. Voor zowel medewerker als bedrijf is het van het grootste belang de extra lange werkperiode tot een succes te maken!

Terugdringen van verzuim(kosten)

Ziekteverzuim kost organisaties enorm veel geld. Naast de financiële consequenties heeft het ook sociale nadelen voor uw bedrijf. Veel ondernemers en leidinggevenden worstelen met de vraag welke macht ze hebben in de aanpak van verzuim en waar de oorzaak ligt van het (hoge) verzuim en komen voor verzuimdilemma's te staan. Een goed management van ziekteverzuim is daarom erg belangrijk: verzuimmanagement bevordert het welzijn van uw medewerkers en levert uw organisatie nog eens veel geld op.